Руско-Турска Освободителна Война 1877 - 1878г.

Първа Глава - Състояние на страните, участващи във войната, на армиите и въоръжението им до започване на военните действия.

Османска Империя


Разпадането на феодализма в многонационалната и обширна по територия Османска империя започнало още в края на 18 век. За това способствали най-вече три основни фактора - поражението й във водените войни, в резултат на което загубила част от завоюваните преди територии и население; разгръщането на силни националноосвободителни движения у поробените немюсюлмански народи; засилване на икономическата й зависимост от западните държави. Турция станала пазар и суровинна база за тях. Това проникване допринесло за постепенното обособяване на местната национална буржоазия, която в сравнение с тази на поробените от нея народи на Османската империя, била по-слаба.

Реформите в турската армия започнали с премахването на еничарския корпус през 1826 г. По - значими промени настъпили в периода 1839-1862 г. За това спомогнали привлечените и назначени за военни инструктори и командващи западноевропейски офицери. Те утвърдили пруския образец на комплектуване и обучение на турската армия. Под тяхно ръководство се извършила започнатата, но недовършена реорганизация.

Военната повиност изключвала от служба християнските народи. В редовната армия не се призовавало и населението на други области на империята - Кюрдистан, Албания, Арабия, Ливан, Басра, Триполи, Крит, Додеканезите и др. Това водело до ограничаване на възможностите за набиране на достатъчно войници и офицери за действителна военна служба и създаване на резерви. Периода преди започване на войната Турция имала на действителна военна служба едва 118 000 души. Обучението било на много ниско ниво. Болшинството от състава и бил неграмотен, със слаби познания по военно дело, но със силен верски фанатизъм и омраза към поробеното християнско население. Офицерският състав бил комплектован от средите на господстващото турско съсловие и от чужденците. Съществуващите в империята и най-вече в Истамбул около четиридесет военни гимназии, устроени по западен образец, произвеждали сравнително образования съсловен младши офицерски кадър, който постъпвал в армията без всякаква практическа подготовка. Тези офицери се наричали “мектеблии”, т.е. образовани, и те представлявали около 20% от командния състав в армията. По-голяма част обаче били офицерите “алайлии”, т.е. без необходимото основно или военно образование и подготовка, които се излъчвали измежду продължително служили войници и подофицери, показали добри качества по време на службата.

Турската армия се състояла от войски, служещи редовния си срок на служба - низам; от войски изслужили срока си и зачислени в запаса - редиф; от войски чиито срок на числене към запаса е изтекъл и са преминали в Опълчението - мустафхъз; и от нередовни войски, включващи кюрди, татари, черкези, албанци и др. Служело се от 20-до 40 годишна възраст, като общият срок на службата бил двадесет години.

В първата категория - низам, заедно с двете години в резерва - ихтиат, службата траела шест години . Във втората - редиф, която била разделена на три срока - Мокадем, Тали и Салиссе, се служело също шест години. Третата категория - мустафхъз, била с най-дълъг срок - осем години.

За набирането и окомплектоването на армията с войски империята била разделена на шест военни области съобразно съществуващите административни деления – вилаети, седмият бил в процес на създаване. Те били Дунавски, Румелийски, Арабски, Египетски, Анадолски и Сирийски. Поради лоша организация и икономически затруднения, комплектуването ставало бавно и непълно. При мобилизация числеността на турската армия в отделните категории била около 210 000 низам, 270 000 редиф и 145 000 мустафхъз. Заедно с египетската 65 000 армия и нередовните части тя можела да достигне едва до 1 000 000.

При започване на войната Турция противопоставила на руската Дунавска армия - 180 000 души - едва 190 000 души.

По родове войски турската армия се подразделяла на пехота, кавалерия, инженерни, артилерия, спомагателни и флот. От тях само пехотата, кавалерията, спомагателните и инженерните войски били пряко подчинени на Военното министерство и Генералния щаб, а останалите – на самостоятелни управления и администрации.

Огнестрелното и хладно оръжие в турската армия било както и в останалите две армии / на Русия и Румъния / разносистемно, но по количество на по-модерното огнестрелно, тя ги превъзхождала. В това отношение Турция била икономически подкрепяна и въоръжавана от Англия, САЩ и Франция. С тяхна помощ били изградени нови и технически превъоръжени нейните стари заводи и фабрики за производство на оръжие и боеприпаси. Поради невъзможност обаче да задоволи нуждите си със собствено производство, тя в навечерието на войната направила поръчка в САЩ за 600 000 пушки система “Хенри-Мартини” с 40 000 000 патрона за тях.

Основните системи огнестрелно оръжие по време на войната били пушките система “Снайдер” - английско и американско производство - 325 000 броя, “Хенри-Мартини” - американско производство - 600 000 броя. С тези две системи пушки била въоръжена по-голяма част от редовната армия, като близо 70 процента от тях били “Хенри-Мартини”.

Кавалерията била въоръжена с пушката и карабината “Уинчестър” образец 1866 година. Египетският корпус бил въоръжен с пушка система “Ремингтон” образец 1865 година.

Турската армия по количество и качество на наличното огнестрелно оръжие и боеприпаси била обезпечена по-добре от руската и румънската. Но причините, които довели до общия упадък на Османската империя, се оказали решаващи и за поражението на нейната армия.

С обявяването на войната се премахнали привилегиите на някои области да не дават войници. По същото време се предприело и набирането на доброволци. Процедурата била твърде странна. Било разрешено на бивши военни да вършат това. За назначаването на командири се вземало под внимание броят на доброволците, които е успял да привлече / за 50 записани се давало правото на званието поручик, за 100 - капитан, за 1000 - командир на табор /. Това фактически били башибозушките табори, известни с жестоките си изтъпления по време на войната.

По отношение на кавалерията се прибягнало до черкези, араби и кюрди. От тях били комплектувани 50 непълни полка.

В края на април турската Дунавска армия била съсредоточена, както следва:
Между Видин и Лом били съсредоточени около 50 000 души, които имали материал за два моста. Между Оряхово и Никопол, срещу долината на р. Олта и Турно Магурели, били съсредоточени около 12 000 души. От Русе до Тутракан – около 20 000 души, от Силистра до Расово /Хърсово/ - повече от 25 000 души; в Добруджа - 12 000 души; във Варна - около 22 000 души - една част от тях определени за действия по посока Базарджик / Добрич / и Провадия. Между Шумен и Разград, обърнати с фронт към Дунава - една част, и друга - между котел - Ески Джумая и Осман пазар - в подножието на Балкана - общо 35 000 души.

В процес на формиране били нови турски части в градовете Ямбол, Търново, София и Ниш. По-малки части се намирали на възлови позиции при Берковица, Плевен, Ловеч, Нови Пазар, Базарджик и др.

Таборите, формирани от териториалната армия /опълчението/ от Одринския вилает, са били определени да окажат помощ при отбраната на старопланинските проходи. Те получават заповед от Абдул Керим паша - командващ 2 армейски корпус, да се съсредоточат по определените места и се настанят в околностите на проходите. През март в. “Djeridei - Havadis” побликувал следната таблица за армията на Османската империя: Дунавски корпус - 200 000 души; на сръбската граница и Босна - 100 000 души; в Херцеговина и Черна гора - 50 000 души; по гръцката граница - 25 000 души; в Ерзерум и околностите - 120 000 души; в Батум - 40 000 души и в Багдат - 55 000 души. Или общо 590 000 души.

За тази страница

Руско-Турска Освободителна Война
1877г. - 1878г.

Сръбско-Българска Война
1885г.

Балканска Война
1912г. - 1913г.

Първа Световна Война
1914г. - 1918г.

Втора Световна Война
1939г. - 1945г.

 

 

©2003. Mannlicher. Всички права запазени.

 

can i conclusions for research papers write my english essay for me help writing nursing research paper middle school essay writing french homework help online professional resume essay writing on customer service essay writing link essay post office should close an argumentative essay about internet essays on climate change long essay on my best teacher foreshadowing in a tale of two cities site i want an essay on water pollution in hindi link what should i do my research essay on pollution essay writer to write a paper writing essays for college students link essay on my classroom first standard student essay written by students short essay site top sites to buy an essay assignment log for students literary analysis essay great gatsby Сиалис блог